Algemene Voorwaarden

Algemene informatie

PlantPuur.nl
Schouw 52 09
8232 XG LELYSTAD
NEDERLAND

Tel: 06-50206770

E-mail: nasier@plantpuur.nl
Web: www.plantpuur.nl

KvK nummer: 39083278
BTW nummer: NL102210871B01

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PlantPuur.nl en haar wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover PlantPuur.nl zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

 • Alle van PlantPuur.nl uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden PlantPuur.nl pas nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 • PlantPuur.nl behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag (€10,-) te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden.
 • De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat PlantPuur.nl de betaling heeft ontvangen.
 • Indien na acceptatie van een bestelling een bepaald product om welke reden dan ook niet leverbaar blijkt te zijn, zal PlantPuur.nl de (volledige) betaling crediteren.
 • Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch,via email of website van PlantPuur.nl worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Levering

 • PlantPuur.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de wederpartij bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het door de wederpartij opgegeven adres afgeleverd.
 • Indien de wederpartij weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren en eventueel bijkomende kosten voor rekening van de wederpartij.
 • PlantPuur.nl behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 • Ondanks alle zorgvuldigheid die PlantPuur.nl bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De wederpartij is gehouden dit binnen 14 dagen na het plaatsten van de bestelling te melden. Alsdan wordt de levering van de niet ontvangen producten op kosten van PlantPuur.nl opnieuw gedaan.
 • Bestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen binnen Europa geleverd. Het niet of niet tijdig arriveren van de bestelling kan nooit aanleiding zijn voor de wederpartij op een schadevergoeding.

4. Prijzen

 • De prijzen op de websites op het moment van bestellen zijn de prijzen die gehanteerd zullen worden voor de bestelling.

5. Betaling en verzuim

 • Doorgaans zal PlantPuur.nl eisen dat de betaling vooraf wordt voldaan. Indien hiervan is afgeweken dient de wederpartij de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen alsnog te voldoen door middel van storting of overmaking op een door PlantPuur.nl aangewezen bankrekening.
 • Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 • Verrekening met vorderingen op PlantPuur.nl of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

6. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten invloed van PlantPuur.nl liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van verplichtingen van PlantPuur.nl uit overeenkomst tijdelijk of blijvend hinderen. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storing in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.
 • In geval van overmacht heeft PlantPuur.nl het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de wederpartij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van PlantPuur.nl.

7. Retour en Garantie

 • De wederpartij is verplicht de door PlantPuur.nl geleverde producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te inspecteren. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk bij PlantPuur.nl ingediend te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn komt het recht van de wederpartij om zich op non-conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen.
 • De door PlantPuur.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 • Alle nog niet geopende verpakkingen mogen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. PlantPuur.nl zal het ontvangen aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst crediteren. Deze garantie is niet van toepassing indien: de verpakking is geopend, het product bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade en een dergelijke schade is ontstaan.
 • Tenzij PlantPuur.nl de verkeerde producten geleverd heeft zijn de kosten voor de retourzending altijd voor de wederpartij.

8. Persoonsgegevens

 • Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van PlantPuur.nl opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt PlantPuur.nl de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi en elektronische berichten. PlantPuur.nl hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
 • Wanneer PlantPuur.nl gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van bovenstaande beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.
 • Plantpuur.nl kan gegevens van onafhankelijke derden betrekken ter waarborging van de kredietwaardigheid van de wederpartij, respectievelijk aan onafhankelijke derden ter beschikking stellen. Dit houdt ook in de overgave van het incasseren van vorderingen aan incasso-ondernemingen.

9. Aansprakelijkheid

 • Voor zover PlantPuur.nl verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.
 • Voor door de wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is PlantPuur.nl niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van PlantPuur.nl.
 • PlantPuur.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 • PlantPuur.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij PlantPuur.nl worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.
 • PlantPuur.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen PlantPuur.nl en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 • Ten aanzien van geschillen die tussen PlantPuur.nl en haar wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van PlantPuur.nl bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi- , Eem- en Flevoland gevestigd en kantoorhoudende te Almere. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.